انواع درب اتوماتیک

شامل انواع بسیاری است که می توان از مهمترین درب ها امروزه به درب اتوماتیک شیشه ای، درب کرکره اتوماتیک و درب اتوماتیک پارکینگ بازویی و ریلی و درب اتوماتیک مغازه ، درب اتوماتیک بیمارستان و درب های صنعتی اشاره کرد.