درب های اتوماتیک محافظ سکو مترو (PSD) برای محافظت افراد از سقوط در ریل های مترو تعبیه شده است.

درب های اتوماتیک محافظ سکو مترو (PSD)

درب های اتوماتیک محافظ سکو مترو (PSD)

درب های اتوماتیک محافظ سکو مترو (PSD)